Lokmanya Bal Gangadhar Tilak and Chandra Shekhar Azad Jayanti- 23rd July 2023